Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Farby Centrum, Centrum 8/13, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36812161, DIČ 2022418992, DIČ DPH SK 2022418992 zapísaná do ORSR 30.marca 2020, predávajúci je platcom DPH, prevádzka elektronického obchodu predávajúceho www.farbycicka.sk, (ďalej len ako „predávajúci“) a kupujúcimi zákazníkmi, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v ponuke na internetovej stránke elektronického obchodu farbycicka.sk. Ustanovenia sú neoddeliteľnou časťou kúpnej zmluvy. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Kontaktné údaje predávajúceho:
Ing. Miroslav Čička
Poštová adresa: Centrum 8/13, 017 01 Považská Bystrica
Tel: +421 910 914 808
e-mail: info@farbycicka.sk
Číslo účtu pre bezhotovostné platby IBAN: SK53 0900 0000 0051 2079 4143

Objednanie tovaru

Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho ich vložením do elektronického nákupného košíka na internetovej stránke predávajúceho, vyplnením povinných údajov a odoslaním objednávky (potvrdenie objednávky s povinnosťou platby alebo objednávka výrobkov telefonicky alebo e-mailom).

Povinné údaje

Kupujúci fyzická osoba (spotrebiteľ)Kupujúci právnická osoba (firma)
Meno a priezviskoMeno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku
Kód a názov produktu(ov) podľa informácií na stránkach elektronického obchoduNázov firmy
MnožstvoSídlo firmy (zapísané v obchodnom registri)
E-mailová adresaIČO a DIČ
TelefónKód a názov produktu(ov) podľa informácií na stránkach elektronického obchodu
Vybraný spôsob platbyMnožstvo
Vybraný spôsob doručenia tovaruE-mailová adresa
Adresa pre doručenie tovaruTelefón
Vybraný spôsob platby
Vybraný spôsob doručenia tovaru
Adresa pre doručenie tovaru

Kúpna zmluva je uzatvorená akceptovaním objednávky predávajúcim – na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, jedinečné číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov množstvo a cenu objednaného tovaru, typ doručenia a jeho cenu, celkovú cenu objednávky a informácie o dobe dodania objednaného tovaru. Na kupujúcim uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho garantovať ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, iba v prípade, že predmet kúpnej zmluvy nebol ešte predávajúcim fakturovaný alebo expedovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou prostredníctvom e-mailu pokiaľ objednávka nenadobudne status „spracúva sa“. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky alebo písomnou formou prostredníctvom e-mailu.

Kupujúci má právo jednostranne stornovať objednávku, a to aj záväzne akceptovanú predávajúcim, v prípade nedodania objednaného tovaru predávajúcim v lehote do 14 dní od lehoty uvedenej v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou prostredníctvom e-mailu.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku ktorú nie je možné záväzne akceptovať z dôvodu nesprávne uvedených údajov na objednávke, a to najmä chybne uvedený email, chybne uvedené telefónne číslo kupujúceho, v prípade že údaje uvedené kupujúcim v objednávke sa javia ako zrejme nesprávne alebo nepravdivé alebo v prípade, že nie je možné oznámiť a/alebo odoslať kupujúcemu záväznú akceptáciu objednávky.

Predávajúci má právo jednostranne zrušiť objednávku a to aj záväzne akceptovanú v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci. V prípade, že táto situácia nastane, je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo písomnou formou prostredníctvom e-mailu za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, je predávajúci povinný vrátiť túto sumu v lehote 30 kalendárnych dní od stornovania objednávky resp. kúpnej zmluvy a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou prostredníctvom e-mailu.
Dodacie podmienky

Po prijatí objednávky predávajúci v prípade potreby zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu všetky ďalšie informácie ohľadom vybavovanie jeho objednávky. Dodacia lehota je uvedená pri každom tovare a znamená, do koľkých dní od uzavretia kúpnej zmluvy tovar predávajúci odošle, resp. odovzdá prepravcovi alebo na poštu.

Predávajúci je povinný dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, najneskôr do 14 dní od dodania tovaru dodávateľom, v kvalite a termíne a zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Predávajúci odovzdá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak písomnou formou – e-mailom alebo telefonicky, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Kupujúci je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou prostredníctvom e-mailu.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

V prípade, že predávajúci uhradí za kupujúceho v celej výške náklady na dopravné (z dôvodu, že objednávka prevýši určitú peňažnú čiastku, viď “Ceny za dodanie tovaru”), má predávajúci právo odpočítať od vrátenej čiastky práve tú sumu, ktorú by inak zákazník za dopravné hradil a to v prípade, že po započítaní vráteného tovaru alebo jeho časti celková čiastka objednávky klesla pod hranicu, kedy predávajúci už hradí dopravné v plnej výške.

Minimálne odberové množstvo pre OmietkyMinimálne odberové množstvo pre Interiérové farbyMaximálne odberové množstvo pre 1 objednávkuMaximálna hmotnosť pre Balík na poštu
25 kg3,3 kg (2 l)75 kg30 kg
Dopravu poskytujeme vnútroštátnu, v rámci SR.

Ceny za dodanie tovaru

Ceny za expedovanie tovaru v rámci SR

Váha tovaruKuriérBalík na poštuOsobný odber
Do 1 kg3,00 €2,00 €Zadarmo
Od 1 do 5 kg6,00 €5,00 €Zadarmo
Od 5 kg do 50 kg10,00 €9,00 €Zadarmo
Od 50 kg do 75 kg20,00 €NIEZadarmo

Cena dobierky: 1 €

Platobné podmienky

Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri každom tovare je uvedená s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, ktorá nezahŕňa cenu dodania tovaru. Akciové ceny platia do dátumu uvedeného v detaile jednotlivého produktu, prípadne do vyčerpania skladových zásob. Akékoľvek ďalšie zľavy, poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na internetovej stránke www.farbycicka.sk, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

V prípade, že kupujúci má v evidencii po splatnosti faktúru za poslednú vykonanú objednávku, a zároveň má záujem o ďalšiu objednávku, má predávajúci právo odmietnuť vybavenie objednávky do doby splatenia evidovanej faktúry po splatnosti.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru, formou hotovostnej platby v určenej prevádzke kamenného obchodu predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej kuriérske služby, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Záverečné ustanovenia

Uvedené obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od 30.3.020.